Słownictwo Biznesowe w Języku Włoskim: Przydatne Zwroty i Słownictwo

Włoski z native speakerem
Przejdź do treści

Słownictwo Biznesowe w Języku Włoskim: Przydatne Zwroty i Słownictwo

Nauka włoskiego Online Warszawa Ursynów
Włoski jest językiem biznesu w wielu międzynarodowych firmach. Znajomość podstawowych zwrotów i słownictwa biznesowego w języku włoskim może być bardzo przydatna dla osób, które chcą współpracować z włoskimi firmami. Jeśli Twoim celem jest rozwijanie kariery w świecie włoskiego biznesu lub po prostu chcesz poszerzyć swoje słownictwo z zakresu języka włoskiego, to ten artykuł jest dla Ciebie. W tym poście przeanalizujemy kluczowe zwroty i słownictwo biznesowe, które są niezbędne dla osób uczących się języka włoskiego w kontekście zawodowym.

Przedsiębiorstwo w języku włoskim
W języku włoskim istnieje kilka słów, które mogą być używane w odniesieniu do przedsiębiorstw.

Najczęściej używanymi słowami są „impresa", „società", „azienda" i „ditta".
"Impresa" to ogólne określenie na przedsiębiorstwo, bez względu na jego formę prawną. Przedsiębiorca to z kolei „imprenditore”.
„Società" oznacza spółkę.
„Azienda" to również określenie na przedsiębiorstwo, ale najczęściej jest używane w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.
„Ditta" to określenie na firmę, przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo handlowe.


W dalszej części tekstu zostaną podane przykłady użycia tych słów:
• Ho aperto una nuova impresa. – Otworzyłem nowe przedsiębiorstwo.
• Lavoriamo per una società di informatica. – Pracujemy dla firmy informatycznej.
• È un'azienda leader nel settore. – Jest to wiodąca firma w branży.
• Ha aperto una nuova ditta. – Otworzył nową firmę.


Rodzaje przedsiębiorstw we Włoszech
We Włoszech, podobnie jak w Polsce, istnieje wiele rodzajów przedsiębiorstw. Różnią się one między sobą pod względem formy prawnej, liczby właścicieli, wielkości kapitału, zakresu działalności itp.

Najczęściej spotykane rodzaje przedsiębiorstw we Włoszech to:
Società per azioni (SpA) – spółka akcyjna, w której kapitał dzielony jest na akcje.
Società a responsabilità limitata (Srl) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitał dzielony jest na udziały.
Società semplice (Ss) – spółka cywilna, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.
Società in nome collettivo (Snc) – spółka jawna, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.
Società in accomandita semplice (SaS) – spółka komandytowa, w której wspólnicy komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych wkładów, a wspólnicy komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym.
Impresa individuale – jednoosobowa działalność gospodarcza.


Kim jesteś z zawodu? Czasownik ESSERE i FARE
W języku włoskim, aby odpowiedzieć na to pytanie, można użyć czasownika „essere” lub „fare”.
Oto kilka przykładów użycia czasownika „essere” w odniesieniu do zawodu:
• Sono insegnante. – Jestem nauczycielem / nauczycielką.
• È una professoressa. – Jest nauczycielką.

Kiedy mówimy o zawodach, stosując czasownik „essere”, nie używamy rodzajnika określonego. Tu zapoznasz się z typami i zasadami użycia rodzajników określonych. Używamy ich stosując czasownik „fare”.

Oto kilka przykładów użycia czasownika „fare” w odniesieniu do zawodu:
• Faccio l'avvocato. – Pracuję jako prawnik.
• Fa l’insegnante. – Jest nauczycielem / nauczycielką.

Pamiętaj, że nie ma jednej, uniwersalnej zasady, kiedy użyć czasownika „essere”, a kiedy czasownika „fare”. Najważniejsze jest, aby z kontekstu wypowiedzi wywnioskować, który czasownik jest bardziej odpowiedni.


Czasownik GESTIRE
Czasownik „gestire" w języku włoskim oznacza „zarządzać" lub „kierować". Można go użyć, aby opowiedzieć o swojej pracy lub obowiązkach zawodowych. Odnosi się do ogólnego zarządzania firmą lub projektem. Ponadto może być używany w odniesieniu do osób, procesów lub zasobów. Oto kilka przykładów:
• Gestisco una piccola impresa familiare. – Zarządzam małym rodzinnym przedsiębiorstwem.
• Nel mio lavoro, gestisco il team di sviluppo software. – W mojej pracy zarządzam zespołem programistycznym.
• Sono un manager e gestisco il reparto vendite. – Jestem menedżerem i zarządzam działem sprzedaży.
• Gestisco la contabilità dell’azienda. – Zarządzam księgowością firmy.
• Mi occupo di gestire i progetti di ricerca e sviluppo. – Zajmuję się zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi.

GESTIRE
PRESENTE  (CZAS TERAŹNIEJSZY) *
io gestisco
tu gestisci
lui / lei / Lei gestisce
noi gestiamo
voi gestite
loro gestiscono


PASSATO PROSSIMO  (CZAS PRZESZŁY DOKONANY) * *
io ho gestito
tu hai gestito
lui / lei / Lei ha gestito
noi abbiamo gestito
voi avete gestito
loro hanno gestito

* io=ja, tu=ty, lui=on, lei=ona, Lei=Pan/Pani, noi=my, voi=wy, loro=oni/one


Z czasownikiem „gestire” związany jest rzeczownik „gestione” czyli „zarządzanie” lub „administrowanie" i jest powszechnie używany w kontekście biznesowym, organizacyjnym i zarządzania projektami i procesami. Oto kilka przykładów użycia słowa „gestione" w zdaniach:
  • La gestione aziendale richiede una pianificazione accurata. – Zarządzanie firmą wymaga dokładnego planowania.
  • Mi occupo della gestione delle risorse umane. – Zajmuję się zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  • La gestione del tempo è fondamentale per il successo professionale. – Zarządzanie czasem jest kluczowe dla sukcesu zawodowego.
  • Abbiamo bisogno di migliorare la gestione dei progetti. – Musimy poprawić zarządzanie projektami.
  • La gestione delle finanze è essenziale per la stabilità finanziaria dell’azienda. – Zarządzanie finansami jest niezbędne dla stabilności finansowej firmy.
  • La gestione delle risorse naturali è importante per la sostenibilità ambientale. – Zarządzanie zasobami naturalnymi jest ważne dla zrównoważonego rozwoju środowiska.

Terminu „gestione” można używać nawet w kontekście innym niż biznesowy.
Przykład:
• Ieri sera ho cenato in una trattoria a gestione familiare. – Wczoraj wieczorem jadłem kolację w rodzinnej restauracji.


Czasownik OCCUPARSI
Czasownik zwrotny „occuparsi” odnosi się do zajmowania się konkretnym zadaniem lub obszarem. Czasownik jest często powiązany z przyimkiem „di” (zob. post Włoskie przyimki – preposizioni). Może być używany w odniesieniu do osób, produktów lub usług.
Oto kilka przykładów:
• Mi occupo della gestione del personale. – Zajmuję się zarządzaniem personelem.
• Nella mia professione, mi occupo della contabilità aziendale. – W moim zawodzie zajmuję się księgowością firmową.
• Mi occupo di assistere i clienti nella scelta dei prodotti. – Zajmuję się pomaganiem klientom w wyborze produktów.
• Nel mio lavoro mi occupo dello sviluppo del software. – W mojej pracy zajmuję się rozwojem oprogramowania.
• Sono un insegnante e mi occupo dell’istruzione dei giovani. – Jestem nauczycielem i zajmuję się edukacją młodzieży.

Czasownik "occuparsi" jest używany, aby wyrazić swoje obowiązki i zajęcia zawodowe. Możesz dostosować te zdania do swojej własnej sytuacji zawodowej, aby opowiedzieć o swojej pracy po włosku.

OCCUPARSI
PRESENTE  (CZAS TERAŹNIEJSZY) *
io mi occupo
tu ti occupi
lui / lei / Lei si occupa
noi ci occupiamo
voi vi occupate
loro si occupano


PASSATO PROSSIMO  (CZAS PRZESZŁY DOKONANY) * *
io mi sono occupato /a
tu ti sei occupato /a
lui / lei / Lei si è occupato /a
noi ci siamo occupati /e
voi vi siete occupati /e
loro si sono occupati /e


Proces sprzedaży
Proces sprzedaży to zbiór czynności, które mają na celu doprowadzenie do zawarcia transakcji sprzedaży. Proces ten rozpoczyna się od identyfikacji potencjalnego klienta, a kończy się na dostarczeniu produktu lub usługi klientowi.
W języku włoskim proces sprzedaży to „processo di vendita”.

Etapy procesu sprzedaży – Fasi del processo di vendita
Proces sprzedaży można podzielić na następujące etapy:
Identificazione del potenziale cliente – Identyfikacja potencjalnego klienta
Raccolta informazioni sul cliente – Zbieranie informacji o kliencie
Presentazione dell’offerta – Przedstawienie oferty
Trattative – Negocjacje
Conclusione della trattativa – Zamknięcie transakcji

Język Włoski Biznesowy

Terminologia związana z procesem sprzedaży
W języku włoskim terminy związane z procesem sprzedaży to:
Richiesta di offerta – Zapytanie ofertowe
Offerta – Oferta
Ordine – Zamówienie
Spedizione – Wysyłka
Documento di Trasporto (DDT) – Dowód dostawy
Fattura – Faktura

Przykłady użycia:
Inviaci una richiesta di offerta per i nostri prodotti. – Wyślij nam zapytanie ofertowe dotyczące naszych peoduktów.
Abbiamo ricevuto la tua offerta e stiamo valutando la tua proposta. – Otrzymaliśmy Twoją ofertę i analizujemy Twoją propozycję.
Ti invieremo un ordine non appena avremo approvato la tua offerta. – Wyślemy Ci zamówienie, gdy tylko zatwierdzimy Twoją ofertę.
La spedizione sarà effettuata entro 7 giorni lavorativi. – Wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni roboczych.
Ti invieremo la fattura via e–mail. – Wyślemy Ci fakturę e–mailem.


Słowo „Commessa” w języku potocznym i w języku biznesowym
W języku włoskim słowo „commessa” ma dwa znaczenia:
• w języku potocznym oznacza sprzedawczynię lub pracownicę sklepu.
• w języku biznesowym oznacza zamówienie lub zlecenie.

W języku potocznym słowa „commessa" można użyć w następujących zdaniach:
• La commessa è una ragazza gentile. – Sprzedawczyni jest miłą dziewczyną.
• Ho incontrato una commessa molto simpatica. – Spotkałem bardzo sympatyczną sprzedawczynię.
• La commessa mi ha aiutato a scegliere un regalo. – Sprzedawczyni pomogła mi wybrać prezent.

W języku biznesowym słowa "commessa" można użyć w następujących zdaniach:
• Ho ricevuto una commessa da un cliente importante. – Otrzymałem zamówienie od ważnego klienta.
• La commessa è stata consegnata in tempo. – Zamówienie zostało dostarczone na czas.
• La commessa è stata completata con successo. – Zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie.


Korespondencja biznesowa w języku włoskim
Korespondencja biznesowa we Włoszech zwykle jest formalna i wymaga staranności w używaniu języka. Dbając o odpowiednią etykietę, można zbudować trwałe i pozytywne relacje z włoskimi partnerami biznesowymi.
W języku włoskim korespondencja biznesowa jest nazywana „corrispondenza commerciale”. Jest ona ważną częścią komunikacji między firmami i instytucjami.
Oto kilka przydatnych zwrotów i skrótów używanych w tego rodzaju komunikacji:

Saluti iniziali (Początkowe powitania):
W języku włoskim słowo "spettabile" oznacza "szanowny" lub "wielce szanowny". Jest to zwrot grzecznościowy, który jest używany w korespondencji biznesowej w odniesieniu do adresata.
Słowo "spettabile" jest zazwyczaj używane w połączeniu z nazwą firmy lub instytucji. Na przykład:
Spett.le Società XYZ
Spett.le Ministero della Salute
Skrót "spett." jest często używany zamiast pełnego słowa "spettabile". Skrót ten jest umieszczany przed nazwą firmy lub instytucji.
Ważne jest, aby pamiętać o tym, że słowo "spettabile" i skrót "spett." nie są używane w korespondencji biznesowej w odniesieniu do osób. W tym przypadku należy używać zwrotów grzecznościowych takich jak "Gentile Sig.ra/Sig." lub "Gentile Dott./Dott.ssa.": Gentile Signor / Gentile Signora – Drogi Panie / Droga Pani.
W języku włoskim zwyczajowe tytuły, takie jak "dottore" (doktor), "ingegnere" (inżynier), "signore" (pan) i "ragioniere" (księgowy), tracą końcówkę "-e" przed nazwiskiem osoby, z którą rozmawiamy lub do której się odnosimy. Jest to częsta praktyka, która jest używana w języku mówionym i pisemnym.
Oto kilka przykładów:
Dottore (Doktor):
Prawidłowe: Dottor Bianchi
Nieprawidłowe: Dottore Bianchi

Ingegnere (Inżynier):
Prawidłowe: Ingegner Ferrari
Nieprawidłowe: Ingegnere Ferrari

Signore (Pan):
Prawidłowe: Signor Rossi
Nieprawidłowe: Signore Rossi

Riferimento alla lettera – Odniesienie do listu:
• In riferimento alla Sua lettera del... – W odniesieniu do Pana/Pani listu z dnia...
• Con la presente, desidero rispondere alla Sua email del... – Niniejszym chciałbym odpowiedzieć na Pana/Pani email z dnia...
• La presente – Niniejsza
• In merito alla sua richiesta – W odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie

Espressioni di ringraziamento – Wyrażenia wdzięczności:
• La ringrazio per la Sua cortese attenzione. – Dziękuję za uprzejmą uwagę.
• Siamo grati per l'opportunità di collaborare. – Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy.

Richieste – Prośby:
• La preghiamo di inviarci ulteriori dettagli. – Proszę Panią/Pana o przesłanie dodatkowych informacji.
• Potrebbe inviarci una quotazione dettagliata? – Czy mogłaby Pani / mógłby Pan przesłać nam szczegółową wycenę?

Conclusione della lettera - Zakończenie listu:
• In attesa di un suo cortese riscontro. – W oczekiwaniu na Pana/Pani odpowiedź.
• Resto a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti. – Jestem do Państwa dyspozycji w razie dodatkowych pytań.
• La ringrazio anticipatamente per la Sua cortese attenzione. – Z góry dziękuję za Pani/Pana uwagę.
• Cordiali saluti – Serdeczne pozdrowienia
• Distinti saluti – Z wyrazami szacunku
• In fede – Z poważaniem


Inne przydatne zwroty i słownictwo
Niezależnie od tego, czy przygotowujecie się do rozmów handlowych, konferencji czy negocjacji, poniższe zwroty na pewno Ci się przydadzą.
Przygotuj się na kolejną porcję praktycznych umiejętności językowych, które ułatwią Ci osiągnięcie sukcesu w biznesie w środowisku włoskojęzycznym.
Cliente – klient
Fornitore – dostawca
Prodotto – produkt
Servizio – usługa
Prezzo – cena
Vendita – sprzedaż
Acquisto – zakup
Contratto – umowa
Fattura – faktura
Debito – dług
Credito – kredyt
Bilancio – bilans
Profitto – zysk
Perdita – strata
Datore di lavoro – pracodawca
Dipendente – pracownik / pracownica


Materiały do nauki języka włoskiego w biznesie
Oto kilka materiałów, które polecam do nauki języka włoskiego w biznesie:

Podcasty:
Aby nauczyć się języka włoskiego w biznesie, polecam posłuchać Radio 24 i podcastów następujących programów [zob. „Włoskie radio i telewizja" i „Włoskie podcasty"]:
Focus economia – to codzienny program poświęcony dogłębnej analizie bieżących zagadnień ekonomiczno-finansowych. Celem programu jest wyjaśnienie i analiza w sposób zrozumiały nawet dla „nieeksperta” najciekawszych tematów dnia codziennego.
Due di denari – opowiada o różnych aspektach, które dotyczą zarządzania pieniędzmi i oszczędnościami, relacji z fiskusem i biurokracją, pracą, domem, rodziną.
Voci di impresa – O dużych i małych przedsiębiorcach, firmach z północy i południa, o nowym biznesie i tradycji opowiadają „Głosy biznesu, życie i historie stojące za firmą” oraz „Głosy małego biznesu, pomysły antykryzysowe”. Program Voci d'Impresa poświęca monograficzne odcinki historii przedsiębiorcy, jego rodziny i firmy, aby opowiedzieć, jak narodził się i rozwinął pomysł na biznes, jakie były trudne i dobre momenty, jak np. Życie firma splata się z życiem ludzi, którzy ją stworzyli.
Container - program poświęcony światu transportu i logistyki, sektora, który pod względem obrotów stanowi trzeci co do wielkości łańcuch dostaw we Włoszech (po rolno-spożywczym i budowlanym) i który jest wart 12% krajowego PKB, a także stanowi powiązanie między światem produkcyjnym a konsumentem końcowym. Transmisja realizowana jest we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Transportu.

Ćwiczenia:
Affare fatto! 1 – Laura Incalcaterra McLoughlin, Anna Ruggiero, Giovanna Schiavo – Corso d’italiano aziendale – Poziom A1-A2.

Filmy:


Terminologia branżowa
W każdym języku, w tym w języku włoskim, istnieje specyficzne słownictwo związane z daną branżą. W przypadku biznesu, terminy branżowe mogą odnosić się do różnych aspektów działalności gospodarczej, takich jak marketing, sprzedaż, finanse czy zarządzanie.
Terminologia w marketingu – Glossario del marketing
Terminologia w logistyce – Il glossario della logistica
Terminologia prawnicza – Glossario dei termini giuridici
Terminologia medyczno–pielęgniarska – Glossario medico–infermieristico
Terminologia w turystyce – Glossario Turistico
Terminologia komputerowa – Glossario dei termini informatici
Terminologia w budownictwie – Glossario dei termini in edilizia
Terminologia urbanistyczna – Glossario dei termini urbanistici
Terminologia dziennikarska – Glossario giornalistico
Incoterms (ang. International Commercial Terms – międzynarodowe formuły handlowe) – zbiór formuł handlowych, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie
Terminologia gastronomiczna – Glossario della ristorazione


Mam nadzieję, że te materiały i wskazówki pomogą Ci w nauce języka włoskiego w biznesie.
Jakie inne tematy związane z językiem włoskim w biznesie chciałbyś, abym poruszył w przyszłości na blogu? Podziel się Twoimi pomysłami w komentarzach!
Lajkuj i śledź nas na Facebook’u i na Instagram’ie.

Salvatore De Bello
DB Italia – Język włoski z native speakerem#słownictwobiznesowe #językwłoski #businessitalian #KomunikacjaWłoska
#SłownictwoDoBiznesu #RozmowyBiznesoweWłoski #KursOnlineWłoskiego


Nie ma jeszcze żadnych recenzji.
0
0
0
0
0

Wróć do spisu treści